Deze website is eigendom van Vandamme Group. De toegang tot of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door deze website te betreden of te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Bent u het niet eens met de gebruiksvoorwaarden, dan mag u deze website niet betreden.

 
 
Handelsmerken
Behoudens andersluidende vermelding zijn alle productnamen & handelsmerken van Vandamme Group of van aanverwante bedrijven. Het gebruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk vormen op de wetgeving betreffende auteursrecht of handelsmerken.
 
Schade
Door deze website te betreden, gaat u ermee akkoord Vandamme Group te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.
 
Copyright
De volledige inhoud van deze website en het eigendom van Vandamme Group worden beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vandamme Group is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst, beeldmateriaal of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.
 
Inhoud
Alle gegevens op deze website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. Vandamme Group kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief directe of incidentele schade, die voortvloeit uit het betreden of gebruiken van deze website, uit de onmogelijkheid om de website te gebruiken of voor fouten of weglatingen in de inhoud op deze website. Vandamme Group verwerpt alle aansprakelijkheid voor de inhoud of de aard van de websites van derden die met deze website zijn verbonden.
 
Toepasbaar recht
Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil dat uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeit, wordt voor de hoven en rechtbanken van Brussel gebracht.
 
Varia
Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. Vandamme Group behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken en de inhoud van haar website te allen tijde aan te passen.
 
Privacy Policy
De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden verwerkt door Vandamme Group met hoofdzetel te 9230 Wetteren, Voordestraat 34, Zone 7 - Stookte. Vandamme Group eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Persoonlijk identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren.
 
Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies behoort normaalgezien tot de mogelijkheden van uw browser maar kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.
 
Door de registratie verleent u het recht aan Vandamme Group om uw persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:
 
    * gebruik en beheer van diensten van Vandamme Group in het algemeen met inbegrip van klantenadministratie
    * klantenonderzoek
    * met het oog op deelname aan een prijsvraag of een enquête
    * evalueren van de effectiviteit van onze website
    * met het oog op het verstrekken van informatie over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen van Vandamme Group.
 
De gegevens die Vandamme Group verzamelt worden nooit aan derde partijen of onze partners verstrekt en worden enkel binnen Vandamme Group door de bevoegde personen behandeld. U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via info@vandammegroup.com indien U bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kunt U ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. (Wij vestigen uw aandacht erop dat indien U bepaalde gegevens verwijdert en niet vervangt, bepaalde diensten niet meer voor U toegankelijk zouden kunnen zijn.) (Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor anderen buiten Vandamme Group. Wij beschikken over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt tot een absoluut minimum beperkt.)
 
De Privacy Policy van Vandamme Group kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie. Het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op info@defilistijnen.be